1. خانه
  2. اخبار
  3. برگزاری کارگاه آموزشی مخاطب شناسی

برگزاری کارگاه آموزشی مخاطب شناسی توسط استاد عالیقدر استاد سید جواد بهشتی
این کارگاه برای کارمندان و بسیجیان سپاه ناحیه جماران درمرکز مشاوره عطرزندگی برگزار شد.

فهرست