برگزاری کارگاه آموزشی مخاطب شناسی۲

برگزاری کارگاه آموزشی مخاطب شناسی توسط استاد عالیقدر استاد سید جواد بهشتی
این کارگاه برای کارمندان و بسیجیان سپاه ناحیه جماران درمرکز مشاوره عطرزندگی برگزار شد.

فهرست