همکاری فعال و مستمر عطر زندگی با اداره آموزش و پرورش و حضور در مدارس

همکاری فعال و مستمر عطر زندگی با اداره آموزش و پرورش و حضور در مدارس در قالب برگزاری کلاسها و کارگاه های فرهنگی و مشاوره ای با موضوعات: آگاهی های دوران بلوغ، شبهات دینی و اعتقادی، چگونگی ارتباط والدین با دانش آموزان و مسائل روز فرهنگی و اجتماعی مخصوص دانش آموزان و اولیا محترم.

فهرست